Политика за поверителност

Данни за ТЕСДО ЕООД като администратор на лични данни

„TЕСДО” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК: 205870847, със седалище и  адрес на управление: гр.София,  бул. Васил Левски №70, телефон за контакт: +359 889 73 55 76, e-mail: info@nadplatih.com

Настоящата Декларация за поверителност се отнася до вашите личните данни, които „TЕСДО” ЕООД (наричано по-долу само “ТЕСДО”) събира с цел да ви предостави услуги (“Услуги”) съгласно предмета си на дейност.

Прилагаме политика за защита на личните данни както за данни, събирани от вас чрез уебсайта nadplatih.com , така по друг начин, например на хартия, попълнени лично от вас или от наш представител, чрез имейл кореспонденция, при сключване на договор или други позволени от закона методи за събиране на лични данни.

Чрез тази Декларация за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви, за вашите права, които имате относно събраните лични данни за вас чрез нашият уебсайт и/или събрани от нас чрез други споменати по-горе методи.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите електронно писмо до посочения по- горе e-mail: info@nadplatih.com

ТЕСДО събира и обработва вашите лични данни на основание и при спазване на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 679/2016 или GDPR), Закона за защита на личните данни, както и свързаните с тях актове.

Основни принципи при обработването на лични данни

Адресът на нашия сайт: https://nadplatih.com.

ТЕСДО спазва следните принципи при обработката на лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

Цели на събиране и обработка на личните данни

ТЕСДО обработва вашите лични данни за целите, описани по-долу:

 • Идентификация, с цел изпълнение на услуги по договор/ преддоговорни отношения;
 • Осъществяване на контакт, във връзка с изпълнение на по договор/ преддоговорни отношения;
 • Счетоводна отчетност и отчитане на финансов резултат;
 • Статистически цели;
 • Измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта на ТЕСДО с цел подобряване на нашите продукти и потребителското преживяване;

Какви лични данни събираме

В по-голямата част от случаите ТЕСДО събира данни, които са необходими за изпълнението на сключени договори за събиране на вземания.

Такива данни са имена, адрес, телефонен номер, имейл и други контакти. Допълнителни данни свързани с договорите за потребителски кредити сключени от потребителите са кредитор, размер на кредита, плащания по кредита, съдебен статус на кредита и други финансови условия.

Част от изброените по- горе данни служат и биват обработвани с цел изпълнение на законови задължения на ТЕСДО. Такива задължения дружеството има  съгласно Закона за счетоводството и други.

Във връзка с изпълнение на законовите задължения по попълване на необходимите съгласно ЗСч регистри, ТЕСДО събира още данни като ЕГН/ ЛЧН, номер на лични документи и държава на издаване.  ЕГН/ ЛЧН се събира и при изрично искане на клиента за издаване на фактура.

Използване на бисквитки (cookies)

ТЕСДО използва на уебсайта си nadplatih.com така наречените бисквитки ( cookies).
Бисквитките са малки текстови файлове, които Уебсайтът може да запише на вашия компютър или мобилно устройство, когато го ползвате. Бисквитката ще помогне на Уебсайта да разпознае вашето устройство следващия път, когато го посетите.
Бисквитките изпълняват множество различни функции. Например, те ни помагат за правилното функциониране на Уебсайта, за неговата защита от злонамерени действия, а също така да запомним вашето потребителско име ( като бисквитката ползвана при кликане на бутон “Запомни ме” при регистрация на Вашия профил) или предпочитания, да събираме и анализираме данни за употребата и производителността на Уебсайта (брои уникални посетители и друга статистика) и т.н.
Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в Политика за бисквитките.

Законово основание за обработване на личните данни

Както беше посочено по- горе, ТЕСДО обработва лични данни необходими за изпълнение на договорните си отношения с вас или във връзка с преддоговорни отношения.

Също така ТЕСДО обработва лични данни необходими за спазването на законови задължения. Лични данни използвани за целите на маркетинга и рекламата се обработват въз основа на изрично дадено от вас съгласие.

Лични данни събирани от трети лица

Възможно е ТЕСДО да получава информация за вас от други лица, като агенти и посредници с цел изпълнение на предоставяне на нашите услуги.
Когато осъществим контакт с вас, ще ви кажем откъде сме получили вашите лични данни, в случай че третите лица не са ви съобщили за тяхното предаване.

Разкриване на данни пред трети лица

ТЕСДО разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

 • пред държавни и общински органи и администрации, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на наши партньори и подизпълнители, които работят по възлагане на ТЕСДО на основата на договорни отношения и ни помагат да ви предоставим услугите си и с които имаме споразумения за запазване на конфиденциалността на информацията и защита на лични данни. Такива могат да бъдат адвокати, счетоводители, маркетинг агенции;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни.

Използваме доставчици на услуги при обработването на лични данни за някои цели, като например измерване и проследяване на потребителското поведение в сайта nadplatih.com . Такива компания е Google. В случай, че лични данни се предават за обработване на трети държави или международни организации по смисъла на GDPR, ще ви уведомим за това.

Мерки за защита

ТЕСДО обработва личните данни при спазване на всички законови изисквания и прилагайки адекватни технически и организационни мерки за сигурност.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на лични данни, използваме където е необходимо и допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Обработване на лични данни при предоставено от Вас съгласие и на основание легитимен интерес на ТЕСДО

В случаите, в които ТЕСДО обработва данни на основание предоставено от вас съгласие, ще използваме личните ви данни само за конкретната цел.
Вие имате право, ако на по-късен етап размислите, да оттеглите съгласието си чрез изпращане на нарочно електронно писмо на e-mail: info@nadplatih.com .

В случаите, в които ТЕСДО обработва ваши лични данни на основание наш легитимен интерес или за да запазим вашите или на трети лица жизненоважни интереси, ще ви предоставим своевременно тази информация. Имате право да възразявате срещу това да обработваме ваши лични данни, ако смятате че нямаме легитимен интерес да ги събираме. В срок до 1 месеца от получаване на възражението, ще се свържем с вас и ще изложим нашето становище.

Срок на обработване на личните данни

ТЕСДО обработва лични данни за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани.
В случаи на липса на такъв законен срок, ТЕСДО приема, че ще съхранява вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Считаме, че 5 ( пет) години представлява разумен срок за съхранение на лични данни, свързани с предоставени от нас услуги, доколкото това е определения в закона давностен срок за предявяване на претенции свързани с изпълнение на услугите.

Когато личните данни, които ТЕСДО обработва вече не са необходими за посочените цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Данните, които сте попълнили във Формата за запитване на nadplatih.com Периодът, за който обработваме този тип лични данни е 12 месеца, от дата на тяхното предоставяне. Независимо от горното, при положение, че ползвате предлагана от ТЕСДО услуга, личните данни свързани с изпълнението на договора, ще бъдат съхранявани за сроковете и по правилата посочени по- горе.

Бисквитки
За периода на валидност, за който се записва съответната бисквитка. Повече за бисквитките, можете да откриете в Политика за бисквитките.

Право на достъп и получаване на информация

Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
С тази Декларация за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.
Достъп до данните си можете да осъществите по всяко време, като ни пишете на e-mail: info@nadplatih.com . В срок до 1 месеца от получаване на искането или запитването, ще се свържем с вас и ще предоставим необходимата информация.

Право на корекция

Имате право да поискате ТЕСДО да коригира всякакви неточности в личните ви данни. Вие можете да коригирате данните като ни пишете на e-mail: info@nadplatih.com .

Право “да бъдеш забравен”

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
 • ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
 • други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни.

В някои от случаите ние сме задължени по закон да съхраним вашите лични данни. В тези случай няма да е възможно да изтрием от нашите системи вашите лични данни.

Други права

Извън гореизброените права имате право да поискате:

 • да поискате ограничаване на обработването на личните ви данни за определен период от време;
 • да възразите срещу обработването;
 • преносимост на данните.

Изброените права зависят от конкретната причина, поради която ТЕСДО обработва вашите лични данни.

В случай че имате въпроси може да се обърнете към нас на посочените контакти.

Право на жалба

В случай, че считате, че вашите права свързани с обработката и защитата на личните ви данни са нарушени, имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Комисията за защита на личните данни, находяща се в: гр. София, ПК 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел.: 02/91-53-518, kzld@cpdp.bg.

Настоящата Декларация за поверителност се прилага от датата на нейното публикуване – 11.1.2022г. и отменя всички предходни версии.