Намерете отговор на въпроси свързани с нашите услуги. Научете повече за незаконосъобразните практики на дружествата забързи кредити. Високи лихви такси и неустойки по бързи кредити – законни ли са? Какъв е максималният размер на годишния процент на разходите (ГПР) по заемите? Какви порочни търговски практики ползват дружествата за креди? Кои от изплатените от вас суми са надвзети и каква е процедурата за тяхното връщане.

Фирмите за бързи кредити използват различни незаконни практики, чрез които събират неправомерно суми от своите клиенти.

Най- често срещаните незаконосъобразни практики, които дружествата за бързи кредити прилагат са следните:

Начисляването на прекомерно високи лихви. Максималният размер на годишния процент на разходите (ГПР) по потребителски кредити (каквито с т.нар. „бързи кредити”) е 50%. ГПР включва в себе си както лихвите, така и всички други разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора .  

Начисляване на прекомерно високи лихви и неустойки за забава.

При забава на потребителя, дружествата за бързи кредити имат право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата. Максималният размер на лихвата за забава е 10% на годишна база т.е.  при просрочие от една година на 1 000лв., максималният допустим размер на дължимата лихва е 100лв.

Начисляване на неустойки  при непредоставено обезпечение.

Стандартна незаконосъобразна практика, прилагана от дружествата за бързи кредити е изискването за предоставяне на обезпечение по кредита. Обикновено формата на обезпечението е  поръчител или банкова гаранция. В случай, че обезпечение на бъде предоставено, дружествата за бързи кредити начисляват неустойка многократно надхвърляща допустимия ГПР. Понякога, начинът за начисляване на суми свързани с поръчителството, се оформя и под формата на възнаграждение за предоставено обезпечение.

Друга незаконосъобразна практика е начисляването на такси или разноски  за посещения на място, телефонни разговори и други при забава за плащане на вноски.

Много дружества за бързи кредити прилагат т. нар. такаса за удължаване на срока за плащане на кредити, което също е недопустимо над максималния ГПР.

Важно е да се знае, че дори горепосочените суми да са  посочени в договора за кредит или погасителния план към него, те остават незаконно събрани от клиентите

Различните фирми за бързи кредити използват различни начини на формиране на дължимите суми. Също така техните Общи условия варират във времето. Поради това е трудно да се каже колко от фирмите за бързи кредити използват незаконосъобразни практики през цялото време, временно или изобщо не ползват ползват.  Най-добрият подход е всеки кредит да се провери отделно.

Да, това е напълно възможно.

За да бъде изчислен точният размер на надвнесената по бърз кредит сума, трябва да се направи калкулация въз основа на данни от договора за кредит, погасителния план към него и информация за изплатените вноски.
Преди да бъде извършено това изчисление, може да се направи приблизителна оценка на надплатените суми, като обикновено техният размер варира между 50% и 100% от главницата по кредита т.е. ако главницата по тегления кредит е 1 000лв., размерът на надвнесената сума е между 500лв. и 1 000 лв. Процентът варира в зависимост от условията на дружеството – кредитор, както и срока за изплащане.
Ето и един конкретен случай: При изтеглен кредит от 1 000лв. със срок на погасяване от 12 месеца и при посочен годишен процент на разходите (ГПР) от 49.99%, заемателят трябва да заплати месечна вноска от 103лв. или 1 236лв. общо. Въпреки това, с начислените допълнителни такси,  кредиторът получава общо 1 692лв. или 456лв. над законодопустима сума.

Проверката за надплатени суми по бързи кредити се извършва чрез нашия уебсайт. Ние изготвихме специален алгоритъм, който в рамките на секунди, ще определи дали сте надплатили. Необходимо е единствено да попълните основна информация относно кредита във Формата за запитване.

Имате право да получите обратно от фирмата за бързи кредити надплатените суми, както и лихва върху тях след като поканите фирмата да ви ги върне обратно.

Всяко лице, което през последните 5 години е теглило бърз кредит и го е изплатило, има право да получи обратно надплатените от него суми.

Срокът за претендиране на надплатени суми по бързи кредити е до 5 (пет) години след датата на погасяване на заема.

Независимо, че определена сума е посочена в договора или в погасителния план, вие можете да я претендирате обратно, в случай, че същата е събрана незаконосъобразно. Това е така, тъй като клаузите на договора не пораждат действие, когато противоречат на закона.

Не, не е необходимо да разполагате с документите за кредита, за да определим дали сте надплатили и да претендираме обратно сумата. Разбира се, наличието на документи ще ни улесни много.

Надплатена (или надвнесена) сума по кредит, е сума, която е платена без да се дължи. Внасянето на повече от дължимото може да стане погрешка, но обикновено клиентите надвнасят в следствие на незаконосъобразни практики на дружествата за бързи кредити.

Най- често срещаните незаконни практики, които дружествата за бързи кредити прилагат са следните:

Начисляването на прекомерно високи лихви. Максималният размер на годишния процент на разходите (ГПР) по потребителски кредити (каквито с т.нар. „бързи кредити”) е 50%. ГПР включва в себе си както лихвите, така и всички други разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора .  

Начисляване на прекомерно високи лихви и неустойки за забава.

При забава на потребителя, дружествата за бързи кредити имат право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата. Максималният размер на лихвата за забава е 10% на годишна база т.е.  при просрочие от една година на 1 000лв., максималният допустим размер на дължимата лихва е 100лв.

Начисляване на неустойки  при непредоставено обезпечение.

Стандартна незаконосъобразна практика, прилагана от дружествата за бързи кредити е изискването за предоставяне на обезпечение по кредита. Обикновено формата на обезпечението е  поръчител или банкова гаранция. В случай, че обезпечение на бъде предоставено, дружествата за бързи кредити начисляват неустойка многократно надхвърляща допустимия ГПР. Понякога, начинът за начисляване на суми свързани с поръчителството, се оформя и под формата на възнаграждение за предоставено обезпечение.

Начисляването на такси или разноски  за посещения на място, телефонни разговори и др.

Друга незаконосъобразна практика е начисляването на такси или разноски  за посещения на място, телефонни разговори и други при забава за плащане на вноски.

Сумата платена за лихви над допустимия ГПР, лихви и неустойки за забава в размер над 10% на годишна база, неустойки за непредоставено обезпечение, възнаграждения за обезпечение, такси и разноски за  посещения на място, телефонни разговори представя надплатена (или надвнесена) сума по кредит, тъй като законът не позволява тяхното начисляване. Дори горепосочените суми да са  посочени в договора за кредит или погасителния план към него, те остават незаконно събрани от клиентите.

Всеки потребител, който е изплатил своя заем, има право да иска от дружествата за бързи кредити връщането на надвнесените суми.

„НАДПЛАТИХ.КОМ“ е уебсайт управляван от ТЕСДО ЕООД, дружество регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 206629393. ТЕМИС КЕПИТЪЛ ЕООД е дружество занимаващо се с финансиране на съдебни дела.
Екипът на „НАДПЛАТИХ.КОМ“ е специализиран във възстановяване на надплатени суми по бързи кредити.

НАДПЛТИХ.КОМ ще осъществи пълна процедурата по възстановяване на надвнесени суми – от определяне на техния размер до връщането им, без да е необходимо лично да се ангажирате по какъвто и да е начин.

Първата стъпка е определяне на наличието на надплатени суми. Проверката се извършва в нашия уебсайт, чрез специален алгоритъм, който в рамките на секунди, ще определи дали има надвнесени суми.

В случай, че отговорът е положителен трябва да се сключи договор за възлагане на възстановяването. След сключване на договора, ние ще водим преговори за доброволно връщане на дължимите суми, а при необходимост, ще заведем дело. Всички разходи по водене на преговорите и делото са ИЗЦЯЛО ЗА НАША СМЕТКА!

След приключване на процедурата, възстановените суми ще бъдат преведени по посчена от вас банкова сметка или чрез EasyPay.

От вас не се изискват почти никакви усилия. Единственото трябва да попълните Формата за запитване или да се обадите на нашия телефон 0889 73 55 76.
В случай, че сте надплатили на фирмата за бързи кредити се сключва типов договор с нас. Така вие ни преотстъпвате изцяло дейността по събиране на вземането си от дружеството за бърз кредит, като не е необходимо да се ангажирате с този въпрос до неговото приключване.

Не, след като сключите договор с нас и ни предоставите необходимите пълномощни, ние поемаме изцяло процедурата по събиране на надплатеното и от вас не се изисква каквито и да е други действия.

Не заплащате нищо, докато не съберем надплатената сума от фирмата за бързи кредити. Всички разноски по събирането, включително и такива по водене на дело (като държавни такси, адвокатски хонорари, пътни разходи) са за сметка на НАДПЛАТИХ.КОМ. 

Не, в случай, че не съберем надплатената сума не ни дължите нищо, като всички разходи по събирането остават за наша сметка.

Периодът на събиране на надплатеното зависи от това дали сумата, ще бъде върната вследствие на преговори или на водене на дело, като обикновено варира от 1 до 12 месеца.

Възстановените суми се изплащат по избран от клиента начин измежду: превод по посочена от банкова сметка или чрез EasyPay.
Парите се превеждат веднага след тяхното изплащане от дружеството за бързи кредити.

Процедурата включва водене на преговори и сключване на споразумение с дружеството за бързи кредити, с цел възстановяване на надплатената сума. Преди преговорите да започнат, “НАДПЛАТИХ.КОМ” ще установи основанието и размера на надплатените суми.
В случай, че преговоритие не доведат до положителен резултат или резултатът е незадоволителен, процедурата включва установяване на размера на надплатената сума по съдебен път и ако е наложително, събирането й по процесуален ред.

“НАДПЛАТИХ.КОМ” заплаща всички разходи по провеждане на процедурата. Подобни разходи включват преглед и издирване на документи по кредитите, определяне на основанието и размера на надплатените суми, водене на преговори, подготовка на документи и други.
В случай, че преговорите не доведат до положителен резултат или резултатът е незадоволителен, “НАДПЛАТИХ.КОМ” ще заплати разходите за провеждане на съдебна процедурата по установяване на размера на надплатените суми по съдебен път и ако е наложително, събирането й по процесуален ред. Такива разходи са държавни такси, адвокатски хонорари, разноски за вещи лица и други.
ВАЖНО* – клиентът НЕ възстановява разходите на “НАДПЛАТИХ.КОМ”, включително ако надплатената сума не бъде възстановена!

Периодът за преминаване през процедурата варира в зависимост от нейните фази. Обикновено преговорите протичат в рамките на до 2 месеца. В случай, че е необходимо установяване на надплатените суми по съдебен ред, процедурата може да се удължи с около 6 месеца.

За да започне “НАДПЛАТИХ.КОМ” процедура по възстановяване е необходимо да бъде сключен Договор. Също така трябва да бъдат подписани съответните пълномощни, с които упълномощавате “НАДПЛАТИХ.КОМ” да Ви представлява пред дружеството за бързи кредити, а при необходимост да проведе процедурата по съдебно установяване на надплатената сума и нейното възстановяване.

Не е необходимо да предоставяте документи по кредитите, но е силно препоръчително!
За да определи основанието и размера на надплатените суми, “НАДПЛАТИХ.КОМ” се нуждае от документи свързани с кредита, като основните са: Договор за кредит, Погасителен план, платежни документи за направени вноски.
Лесният и евтин начин за снабдаване с тях е предоставянето им от нашите клиенти. В случай, че Вие не разполагате с тях или с техния пълен набор, то може да предоставите само тези, с които разполагате. Останалите, ще бъдат издирени от “НАДПЛАТИХ.КОМ” .

Клиентът дължи на „НАДПЛАТИХ.КОМ” възнаграждение в размер на % от възстановената сума. Възнаграждението се дължи ЕДИНСТВЕНО при възстановяване на сумата. Друго възнаграждение, такси или разноски не се дължат, включително в случай, че сумата не е възстановена.
Стандартното възнаграждение е в размер на 35% от възстановената сума. В случай, че не разполагате с пълен набор от документи за кредита обаче, възнаграждението е в размер на 45% от възстановената сума. Причината за увеличения размер са допълнително време и разходи по събиране на документите.

След сключване на Договора, клиентът няма задължение да се ангажира с процедурата по възстановяване на надплатените суми, нито да комуникира или да се явява на срещи с дружеството за бързи кредити. Всичко това се извършва изцяло от “НАДПЛАТИХ.КОМ”.
Ваше задължение е обаче, по време на процедурата, да не теглите нови кредити от дружеството за бързи кредити, от което възстановяваме надплатената сума!
Не е проблем, ако по време на сключване на Договора с “НАДПЛАТИХ.КОМ” имате сключен договор, който е активен. Просто не трябва да теглите нов кредит. Препоръчваме Ви също така, да изпълнявате задълженията си по активния кредит, независимо от провеждане на процедурата.

На всеки клиент на НАДПЛАТИХ.КОМ се създава онлайн профил, достъпен чрез бутон “Вход в профила”, находящ се в горния десен ъгъл на уебсайта. В профила се съдържат актуални данни за движението по цедираните вземания. Във всеки случай, при събиране на дължимата сума, член на екипа ни, ще се свърже с Вас на оставените телфони за връзка и/или чрез имейл.