Тук може да получите информация относно причините за забавяне на процедурите за възстановяване на вашите надплатени суми.

Възстановяването на надплатените суми се извършва ПО СЪДЕБЕН ПЪТ т.е. срещу дружеството за бързи кредити – длъжник трябва да бъде проведено съдебно производство пред компетентния съд, което производство обикновено включва две инстанции, както и изпълнително производство пред съдебен изпълнител.

Както е известно, съдебните процедури са бавни и отнемат продължителен период от време. НАДПЛАТИХ.КОМ води “групови дела”, при които в едно производство се претендират множество вземания от множество лица, което допълнително усложнява процеса.

Процедурата пред съд

Процедурата пред съд почти винаги протича пред две инстанции – първа инстанция, която е съответният районен съд и втора инстанция, която е въззивният окръжен или градски съд.

Почти всички дела, които НАДПЛАТИХ.КОМ води са подсъдни на Софийски районен съд, като първа инстанция и Софийски градски съд, като въззивна инстанция.

Софийски районен съд (СРС) е най- натовареният съд в България, като всеки съдия разглежда ежегодно стотици новозаведени дела. Сходно е положението и в Софийски градски съд (СГС), тъй като всички решения на СРС се обжалват пред него. Поради голяма натовареност, делата в тези съдилища се разглеждат и решават много по- бавно, отколкото дела водени например в други по – малки съдилища.

Очакваната продължителност на едно дело на първа инстанция е между 12 и 18 месеца. Това е така ако съдът не дава указания по делото, насрочва редовно своите заседания, ако назначените вещи лица извършат бързо своята експертиза, както и ако страните съдействат на съда и на вещите лица и не бавят нарочно делото с различни процесуални похвати. В противен случай, продължителността на делото може да се удължи и то да протече в рамките на 2 – 3 години. (Например: съдията дава няколкократно указания, при които се извършва размяна на книжа, която отнема допълнително 6 – 9 месеца; съдията насрочва заседания едва два пъти годишно или отлага заседания; вещото лице иска допълнителен срок за извършване на експертизата, поради което заседанието се отлага и пренасрочва след още 3 до 6 месеца; страната не е предоставила всички необходими данни на вещото лице, поради което заседанието няколкократно се пренасрочва; иска се допълнителна експертиза и т.н.).

Очакваната продължителност на въззивните дела е по- кратка в рамките на 9 – 15 месеца. Допълнително обаче трябва да се вземе предвид и периодът за обжалване на първоинстанционното решение, което често, чрез недобросъвестни процесуални похвати, може да бъде забавено с няколко месеца (например длъжникът бави получаването на решението, респективно срока за обжалване; подава непълна жалба, като съдът е длъжен да му даде указания т.е. нова размяна на книжа; подаване на частни жалби и др.)

Както беше посочено по- горе, СГС също е едно от най- натоварените съдилища. Съдиите нямат срок за насрочване на заседание по делото и за неговото разглеждане, като това зависи изцяло от техния график. Има не малко случаи, при които делото се образува в СГС, като няколко месеца след образуването, съдията определя дата за неговото разглеждане, която е след допълнителни 10 – 12 месеца. Следва срок за вземане на решение, който е едномесечен, но той не е задължителен, а т.нар. инструктивен. Не са редки случаите, при които решението се взема след 2-3 месеца, а понякога и по- дълго.

Както виждате, макар и очакваната продължителност на едно съдебно производство да е около 24 – 30 месеца, има немалко случаи, при които този срок е много по – дълъг. Причините за това са основно следите:

  • Водените от НАДПЛАТИХ.КОМ дела са “групови дела”, при които в едно производство се претендират множество вземания от множество лица. Това усложнява процедурата, като съдът трябва да разгледа и обсъди множество кредити (например 100 – 150 кредита). За всеки кредит трябва да се изготви и експертиза т.е. трябва голяма по обхват експертиза, чието изготвяне отнема повече време. Често, при толкова много данни са необходима и допълнителна експертиза за уточняване на различни въпроси;
  • Дружествата за бързи кредити имат много сериозна правна защита, често от големи адвокатски кантори, като се прилагат всевъзможно процесуални похвати за бавене на делата.

Делата по договорите сключени през 2020г. и началото на 2021г.

Бихме желали да обърнем специално внимание на делата водени за вземанията по договорите от 2020г. и началото на 2021г.

НАДПЛАТИХ.КОМ заведе своите първи дела след средата на 2020г.

Начинът по който делата бяха заведени (като “групови”), както и самото искане за връщане на надплатени суми, беше нещо ново за съда. Това създаде сериозни процесуални пречки и огромно забавяне на тези дела.

Съдиите, на които се падна разглеждането на делата, подходиха по два начина: или започнаха да ни дават на множеството указания (т.е. искаха от нас да правим уточнения и пояснения по молбите) или оставиха делата “на трупчета” и изчакаха развитието на другите подобни дела.

Част от съдиите приеха, че така заведени, тези искове не могат да бъдат разгледани и прекратиха делата. Например, гр.д.31678 заведено през месец юни 2020г., което беше прекратено през месец януари 2021г.

Нашата реакция беше да обжалваме прекратяването на делата. Горецитираното дело беше обжалвано пред СГС, а впоследствие и пред трета инстанция – Върховния Касационен Съд (ВКС). Изключително сме горди, че Върховният съд зае нашата позиция (която е била споделяна от него и в други решения, но които, за наше съжаление, не бяха възприети от по- долните съдилища).

Определението на ВКС, с което исковата молба се връща на СРС, т.е. делото стартира, е постановено в началото на месец декември 2021г., а самото дело е образувано през месец юни 2020г.!

Това е и моментът, от който на практика започнаха да бъдат разглеждани и други от заведените дела т.е. разглеждането на голяма част от дела от 2020г. стартира в началото на 2022г.

За съжаление, трябва да посочим, че все още (към месец септември 2023г.) има дела от 2020г., при които съдът ни дава указания и не приема исковата ни молба за допустима!

Забавянето на делата от 2020г. продължи с прилагането на процесуални похвати от дружествата за бързи кредити (като например: укриване и непредоставяне на документи за изготвяне на експертизи; подаване на жалби и др.).

Към настоящия момент, много от тези дела все още не са приключили на първа инстанция или са обжалвани пред СГС и се очаква тяхното насрочване.

Делата по договорите сключени през 2022г. и след това

НАДПЛАТИХ.КОМ си взе поука от трудностите при воденето на своите първи дела, а също така създаде и практика пред СРС.

Заведените след 2021г. дела се разглеждат много по- бързо и безпроблемно и макар при част от тях да има забавяне, очакванията ни за тях са съдебната фаза да приключи в рамките на до 24 – 30 месеца.