Жена сочеща лентата във финансовия отчет, когато говори на среща.

Основният лихвен процент ( ОЛП ) е инструмент, чрез който се измерва и регулира стойността на паричната единица в икономиката на една държава. Централната банка определя неговия размер.

При стабилна икономика лихвеният процент се повишава с цел тя да се балансира. Когато икономиката на държавата е в криза, Централната банка намалява размера му с цел подпомагането ѝ. Това се прави с цел теглене на заеми и осигуряване на нови работни места. По този начин се регулира и инфлацията в страната, а банките оказват своето въздействие върху пазара.

В отделните държави това се случва по различни начини. Основни лихвени проценти могат да бъдат лихвени проценти както на Централната банка, така и на междубанковия пазар, на първокласни банки, лихвени проценти по държавни ценни книжа и др. Като пример може да се посочи Европейската централна банка, която определя три вида основни лихвени проценти:

  • основна лихва по рефинансиране по операции; 
  • основна кредитна лихва; 
  • лихва по депозитите към самата банка.

Как се определя ОЛП в България

бизнес екип, който говори за диаграми и графики на срещата

На основание чл. 35 от Закона за БНБ основният лихвен процент в България се определя от Българската народна банка (БНБ) за съответния период. Той се изчислява съгласно „Методика за определяне на основен лихвен процент“. Размерът му, който е в сила от всяко първо число на календарния месец, е равен на средната аритметична величина от стойността на индекса Леониа Плюс за всички работни дни от предходния календарен месец. 

Леониа плюс е справочен индекс на сключените и изпълнените сделки за предоставяне на необезпечени овърнайт депозити (депозити със срок от 1 ден, които се правят от корпоративни или институционални клиенти на банките за големи по размер суми) в лева на междубанковия пазар в България. Изчислява се въз основа на представените необезпечени овърнайт депозити за деня в български левове. Индексът Леониа Плюс се изчислява и публикува всеки работен ден от БНБ. Освен неговата стойност се публикува какъв е общият обем и броят на сключените сделки за същия ден. Тази информация се актуализира всеки ден до 18:30 часа.

Важно е да се отбележи, че съответният основен лихвен процент е в сила от първия до последния ден на календарния месец, за който важи, и е при бройна конвенция „реален брой изминали дни,т.е. 360“.

Особености на ОЛП

Българската народна банка не използва основния лихвен процент за отпускане на краткосрочни или бързи заеми на търговски банки. Причина за това е, че валутният борд забранява всички кредити от Централната банка, както и към която и да е било търговска банка. Единствено изключение, упоменато в „Закона на БНБ“’ са кредити до 3 месеца на търговски банки при извънредни и определени сериозни обстоятелства. 

Като най-ниска допустима стойност на основния лихвен процент в България, може да се посочи числото 0,00 %. Такава стойност на ОЛП е имало през 2020 г. Според методиката за определянето му, той не може да падне под тази стойност. В държавите, в които се провежда независима парична политика обаче, това е напълно възможно. Дори е честа практика на паричните власти, които използват отрицателния лихвен процент, за да насърчават кредитирането, икономическия растеж и рефинансирането на дългове на дадена държава.

За какво служи на практика основният лихвен процент

Мениджър по продажбите, анализиращ възходяща тенденция
Приложението на основния лихвен процент според законодателството в България е много ограничено. Използва се при изчисляване на наказателна или законна лихва за просрочие на задължения към държавата. В цифрово изражение това изглежда по следния начин: към основния лихвен процент се добавят 10 процента пункта.

Значението на ОЛП за потребителите на кредити

Значението на основния лихвен процент с времето намалява. Преди той се е включвал в изчисляването на другите лихви при ипотечните и потребителски кредити. Тази практика все повече се ограничава. 

Основният лихвен процент, който ще бъде валиден за България от 01.05.2022 г., е 0,00 %. Въпреки това неговата стойност няма толкова голямо значение за потребителите. Единствените, които могат да се облагодетелстват от това, са хората, които изплащат стар заем, зависим от стойността на ОЛП. Всички останали, на които им предстои да теглят банков или бърз кредит, трябва да знаят, че не основният лихвен процент ще бъде водещ при определяне на условията по кредита им, а настоящата ситуация на пазара за кредити, както и кредитната им история. 

Друго приложение, свързано с потребителските кредити на ОЛП, гласи, че според закона, касаещ ГПР (Годишния процент на разходите), той не може да надвишава пет пъти законната лихва. Това означава, че ГПР не може да бъде повече от 50% при настоящия основен лихвен процент.

Повече за ГПР може да прочетете тук.

Всички данни, свързани с основния лихвен процент, може да следите на страницата на Българската народна банка., където се актуализират периодично.

Четете още статии на nadplatih.com. Ние ще ви съдействаме при всякакви въпроси, свързани с кредитиране.