Счетоводител или банкер използващ калкулатор

Случвало ли ви се е, когато отидете в банкова или друга финансова институция при разговор със служител, да чувате термини, които не винаги са ви ясни? Доста често езикът, на който ви говорят, когато получавате информация по ваш казус, е неясен и неразбираем. 

В тази статия ще ви запознаем с ГПР – термин, който срещате винаги, когато теглите кредит, и много често чувате за него от рекламите на банките или фирмите за бързи кредити. Ще ви запознаем и с някои основни водещи показатели, които ще ви дадат представа за цялостната стойност на един кредит и ще ви помогнат да избегнете капана на свръхвисоки лихви и такси, неправомерно начислявани от някои кредитни институции.

Лихва по кредита

Лихвеният процент по кредита може да служи като индикатор за цената на кредита, но само на пръв поглед. Той не ви дава пълна информация и представа дали кредитът, който теглите, е изгоден или не. Съществуват редица такси, които са свързани с разглеждането и одобряването на документите, като това допълнително го оскъпява. Когато става дума за ипотечен кредит се имат предвид и застраховка живот, застраховка на имота, предмет на сделката или имот, служещ за обезпечение на кредита. 

Месечна погасителна вноска 

Месечната погасителна вноска също не е точен индикатор за цената на кредита. Тук можете да пресметнете оскъпяването му, но информацията отново няма да бъде пълна, тъй като не са калкулирани годишните такси по кредита. В случай на предсрочно погасяване на задължението, месечната вноска също има основна роля. Това е така, защото вноските по кредита могат да бъдат както анюитетни, така и намаляващи. Това до голяма степен е определящо за дължимото по остатъка от кредита ви към момента на неговото погасяване. 

Общо платена сума в края на периода

В общата изплатена сума по кредита са включени и всички месечни и годишни такси. Ако прибавите и разходите по застраховки, ще се доближите до изчисляването на реалната цена на кредита. Въпреки това, годишният процент на разходите си остава най-точният и обективен показател.

Какво е ГПР?

Зад абревиатурата ГПР се крие пълното наименование на термина, а именно Годишен процент на разходите. Най-общо казано ГПР е показател, показващ оскъпяването на всеки кредит. Той включва лихвения процент по кредита, както и всички останали разходи, които следва да бъдат заплатени в момента или в бъдещи периоди. Това са други преки или косвени разходи, комисионни, застраховки, възнаграждения от всякакъв вид, като например такива, които се дължат на посредници по повод сключване на договора. Тук се включват и такси за одобрение, застраховки живот, комисионни за обработка на документите, такса за оценка на имот (ако кредита е ипотечен), застраховка имот, както и разходите за просрочени вноски. 

Тези разходи се различават значително между банките и финансовите институции. Добре е винаги да прегледате и тази клауза от договора доста обстойно. При настъпване на непредвидено, неблагоприятно събитие и невъзможност за обслужване на кредита, е напълно вероятно да се сблъскате с високи такси за неизпълнението на договора. 

До голяма степен ГПР ограничава възможностите на банките и фирмите за бързи кредити да спекулират с рекламиране на ниски лихви по продуктите си и след това да налагат такси и комисионни, които ги оскъпяват.

Предимства на ГПР

ГПР има и две съществени предимства пред останалите методи за изчисляване на оскъпяването на кредита. Годишния процент на разходите отчита стойността на парите във времето. Това означава, че може да се окаже, че е по-добре да направите в бъдещ период по-голям разход за такса, отколкото в настоящия момент да заплатите съответната такса, която е с по-ниско процентно изражение. 

Друго важно предимство на ГПР е, че може да ви послужи като ориентир за сравнение между лихвата и ГПР. Всяка банка е длъжна да обявява в предложението си както лихвения процент, така и годишния процент на разходите. Това означава, че колкото повече двете стойности се доближават една до друга, толкова по-изгодни са и условията по кредита. 

Максимален праг на ГПР 

Близък план на диаграми на екрана на таблет, показващи финансови данни

В чл. 19, ал. 4 от Закона за потребителските кредити е предвидено максималният праг на ГПР да не надвишава пет пъти законовата лихва. Той не трябва да бъде повече от 50%.  Разпоредбата цели да ограничи краткосрочните кредити, които за кратък период се отпускат с огромен процент на разходите на годишна база, за да се извлича чиста печалба. Тази разпоредба, обаче сама по себе си е приложима за всички потребителски кредити, без значение дали ги отпуска банка или друга финансова институция. 

Функция на ГПР

ГПР служи на потребителите да добият представа колко би била общата сума на разходите по кредита им. Той служи и за ориентир от коя институция би било най-изгодно да изтеглите кредит. При сравняване на различните институции, винаги трябва да използвате идентични суми и срокове, за да получите най-точен резултат. Неговото число се изразява в проценти. Закона в страната задължава всички банки и финансови институции да упоменат Годишния процент на разходите в СЕФ (Европейски стандартен формуляр за кредит).

Как се изчислява годишният процент на разходите?

Млади мъж и жена изчисляват финанси и ланират семейния си бюджет.

Формулата за изчисляване на ГПР е постановена по Закона за потребителския кредит чл.19, ал.2., който можете да откриете на уеб сайта на Министерството на финансите на РБ. Тъй като не всеки би се справил с математическата формула, там е наличен и готов калкулатор за изчисляване на ГПР. 

Този тип калкулатори са лесни и удобни за използване. Много платформи ги предоставят онлайн и с тях можете лесно да изчислите както ГПР, така и други финансови параметри. Въвежда се желаната сума в посочените полета, срок за погасяване, начин на изплащане на кредита (чрез анюитетни или намаляващи месечни вноски) и калкулатора изчислява размера на годишния процент на разходите. 

Подготвили сме ви един пример, с който по-достъпно да ви представим горепосочената информация. 

Пример за изчисляване на ГПР

Да предположим, че притежавате кредитна карта с ползван лимит 2000 лв. и годишен процент на разходите по картата в размер на 15%. Разделяте този годишен процент на разходите на 365, колкото са дните в годината. Получавате 0.04% и умножавате този процент по 30, колкото са дните в месеца. Полученият резултат умножавате по сумата на ползвания кредит, т.е. 2000 лв. и получавате 24 лева. Това представлява месечният ви разход за лихви, такси и комисионни по кредита ви. В този случай, ако вноската по кредитната ви карта е в размер на 2% от използваната сума, то тя ще бъде 40 лв. От нея 24 лв. ще отиват за покриване на лихви, такси и комисионни, а едва 16 лв. ще покрият главницата. 

Това пресмятане и резултата от него предполага, че много хора стават част от т.нар. ,,спирала на кредитите’’. Видимо е колко малка част от вноската отива по погасяването на главницата и каква отива за лихви, такси и комисионни. От там и самото задължение се погасява дълго време до пълното му издължаване.

Когато решите, че имате нужда от кредит, трябва много обстойно да проучите различните институции и техните условия. Както следите лихвения процент като основен индикатор за кредита, така трябва и внимателно да подходите към процентното число, което определя размера на годишния процент на разходите. Това ще ви гарантира тегленето на кредит без скрити условия.

Четете още полезна информация в nadplatih.com и проверете дали не сте надвнесли суми по изплатени вече бързи заеми