Надплатена (или надвнесена) сума по кредит, е сума, която е платена без да се дължи. Внасянето на повече от дължимото може да стане погрешка, но обикновено клиентите надвнасят в следствие на незаконосъобразни практики на дружествата за бързи кредити.

Най- често срещаните незаконни практики, които дружествата за бързи кредити прилагат са следните:

Начисляването на прекомерно високи лихви. Максималният размер на годишния процент на разходите (ГПР) по потребителски кредити (каквито с т.нар. „бързи кредити”) е 50%. ГПР включва в себе си както лихвите, така и всички други разходи, комисиони, възнаграждения от всякакъв вид, в т.ч. тези, дължими на посредниците за сключване на договора .  

Начисляване на прекомерно високи лихви и неустойки за забава.

При забава на потребителя, дружествата за бързи кредити имат право само на лихва върху неплатената в срок сума за времето на забавата. Максималният размер на лихвата за забава е 10% на годишна база т.е.  при просрочие от една година на 1 000лв., максималният допустим размер на дължимата лихва е 100лв.

Начисляване на неустойки  при непредоставено обезпечение.

Стандартна незаконосъобразна практика, прилагана от дружествата за бързи кредити е изискването за предоставяне на обезпечение по кредита. Обикновено формата на обезпечението е  поръчител или банкова гаранция. В случай, че обезпечение на бъде предоставено, дружествата за бързи кредити начисляват неустойка многократно надхвърляща допустимия ГПР. Понякога, начинът за начисляване на суми свързани с поръчителството, се оформя и под формата на възнаграждение за предоставено обезпечение.

Начисляването на такси или разноски  за посещения на място, телефонни разговори и др.

Друга незаконосъобразна практика е начисляването на такси или разноски  за посещения на място, телефонни разговори и други при забава за плащане на вноски.

Сумата платена за лихви над допустимия ГПР, лихви и неустойки за забава в размер над 10% на годишна база, неустойки за непредоставено обезпечение, възнаграждения за обезпечение, такси и разноски за  посещения на място, телефонни разговори представя надплатена (или надвнесена) сума по кредит, тъй като законът не позволява тяхното начисляване. Дори горепосочените суми да са  посочени в договора за кредит или погасителния план към него, те остават незаконно събрани от клиентите.

Всеки потребител, който е изплатил своя заем, има право да иска от дружествата за бързи кредити връщането на надвнесените суми.

Categories:

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published.